Indmeldelse, Kontingent, Steder

Kontingent
100 kr. pr medlem

Indmeldelse
Kan ske her på hjemmesiden – klik her 

Til et bestyrelsesmedlem

Eller ved betaling af 100 kr. pr medlem i Andelskassen på Reg. 5980 kt. 8070920
Husk navne i meddelelsesfeltet.
Send derefter mail til olem@galleri-pg.dk med oplysninger om navn(e), adresse, tlf. og mailadr.

Generalforsamling
Blev afholdt mandag d. 21. marts 2022  kl. 16 (lige efter foredraget med Michael Böss)
Referat:
1) Valg af dirigent.
    Michael Øhrstrøm blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2) Formandens beretning.
    Sven Primdals beretning kan læses her.
3) Gennemgang af regnskabet.
    Ole Mølgaard kunne fremlægge et regnskab, der viste et overskud i 2021 på 4.094 kr. Egenkapitalen er på 27.691 kr.
4) Fastlæggelse af kontingent.
    Uændret 100 kr. pr. person.
5) Indkomne forslag.
    Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, så man i fremtiden skulle have 2 suppleanter i stedet for kun 1. Enstemmigt vedtaget.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Sven Primdal og Inger Schaumburg blev genvalgt.
7) Valg af suppleanter.
    Michael Øhrstrøm blev 1. suppleant og Børge Hansen 2. suppleant.
8) Valg af 2 revisorer.
    Jens Hartvig Jensen og Knud Erik Mark blev genvalgt.
9) Eventuelt.
    Man drøftede, om vi fortsat skal have tilmelding til alle møder og arrangementer. Der var argumenter både for og imod.

Møderne afholdes bl.a. følgende steder

Viborg Idrætshøjskole
Vinkelvej 32,
8800 Viborg
Tlf. 86 67 20 11
info@viborgih.dk

 

Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke
St. Sct. Mikkels Gade 12,
8800 Viborg

Lukket for kommentarer.